Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Статут закладу
 • Зареєструватися

 

1.1. Старокостянтинівська гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука рішенням виконкому міської ради №207 від 09 липня 2015 року перейменована на Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука є навчальним закладом і знаходиться у комунальній власності Старокостянтинівської міської ради.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

31100, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул. Ессенська, 4 тел. 4-57-96, 4-57-97.

1.3. НВК (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, код ЄДРПОУ.

1.4. Засновником (власником) НВК є виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради – орган  місцевого самоврядування згідно з визначеними правами та обов’язками, передбаченими у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та створення умов для науково-теоретичної,  гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей.

1.6. Головними завданнями НВК є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з  усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778,  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за  міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов з 1 класу, вивчення другої іноземної мови з 5 класу.

У НВК запроваджується багатопрофільне навчання:

іноземної філології;

української філології;

 

інформаційно-технологічний та інші профілі.

З першого курсу НВК починається допрофільна підготовка учнів.

1.11. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними Інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом за погодженням;

залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання класних керівників, кураторів; предметні кафедри; творчі групи; психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються міською дитячою поліклінікою. Навчальний заклад забезпечує необхідні умови для роботи медичного персоналу, здійснює виконання вимог Законів України “Основ законодавства про охорону здоров’я” (ст. 31, 59-66, 80) та “Про охорону дитинства”.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.2. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу і погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освітою.

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.5. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.6. У НВК навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.7. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви  батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються діти з 6-ти років, які досягли шкільної зрілості. До першого класу з поглибленим вивченням іноземної мови прийом учнів проводиться на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки. Прийом учнів до інших класів здійснюється з урахуванням наповнюваності та рівня навчальних досягнень учнів.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Зарахування учнів до І курсу НВК та до профільних класів VI курсу здійснюється на конкурсній основі в порядку Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією навчального закладу у відповідності з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженою Міністерством освіти і науки України та з урахуванням спеціалізації (профілю), виносяться на обговорення педагогічної ради і ради закладу та після схвалення ними затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Умови конкурсу оголошуються не пізніше ніж за місяць до його проведення. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень). Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

Конкурсні випробування при зарахуванні до НВК проводяться в усній і письмовій формах у кількості не більше двох з урахуванням співбесіди.

Зарахування до профільних класів VІ курсу відбувається на конкурсній основі з урахуванням середнього бала свідоцтва та рівня навчальних досягнень з профільних предметів не нижче 7 (семи).

Учні НВК, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із навчального закладу.

За рішенням педагогічної ради та погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту, Правил поведінки учнів допускається відрахування учнів із НВК та переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

2.8. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності фінансування та належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у день знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри, початок і кінець яких визначається рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. За погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35  хвилин, у других – четвертих  класах – 40  хвилин, у п'ятих – одинадцятих (І-VІІ курс НВК) – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та органом державної caнітарно-епідеміологічної служби.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

У НВК допускається проведення підряд двох уроків одного предмета інваріантної частини.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. Критерії навчальних досягнень учнів НВК визначаються МОН. Облік навчальних досягнень протягом року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому і другому (за рішенням педагогічної ради) класі можлива словесна характеристика знань учнів у навчанні. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель  успішності ;

по закінченні основної школи – свідоцтво  про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат  про повну загальну середню освіту.

 2.20. За високі досягнення у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

* відзначення преміями, грамотами, стипендіями тощо.

2.21. За високі результати педагогічної діяльності для педпрацівників встановлюються:

* представлення до нагородження державними нагородами;

* присвоєння почесних звань;

* відзначення преміями, медалями, знаками, грамотами, подарунками, стипендіями тощо.

 2.22. Цілі виховного процесу у НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.23. У закладі забороняється утримання та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.24. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту НВК.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:

учні (вихованці);

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

на вибір форми навчання, профілю, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі opгaнів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

видавати власну учнівську газету;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на повагу до своєї особистості, свободи совісті та інформації, вільне висловлення своїх поглядів та переконань;

на вільне відвідування заходів, не передбачених навчальним планом;

отримувати професійну допомогу від вчителів у разі труднощів у навчанні та у випадку довготривалих пропусків занять з поважних причин;

на справедливе, об’єктивне оцінювання навчальних досягнень, а також на комплексні корекційні способи контролю за процесом навчання;

на добровільний перевід до інших закладів освіти;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями практичними навичками в обсязі не меншому ніж визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати загальнокультурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальної програми та навчальним планом

дотримуватися вимог статуту, правил поведінки учнів НВК;

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна. У разі його пошкодження, відшкодування в повному обсязі здійснюють батьки;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

поважати честь і гідність інших учнів і працівників;

систематично працювати над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком;

дотримуватись засад культури поведінки у ставленні до колег, учителів та інших працівників школи;

дотримуватися правил особистої гігієни.

Учням забороняється:

приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, токсичні і наркотичні речовини;

використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;

застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування та вимагання;

проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

3.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

 3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 захист професійної честі, гідності;

 самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

 участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 виявлення педагогічної ініціативи;

 позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

користування соціальною оплачуваною відпусткою;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Держава в особі власника забезпечує:

належні умови праці, побуту, медичне обслуговування;

підвищення кваліфікації не менше одного разу на п’ять років;

правовий, соціальний, професійний захист;

компенсації, встановлені законодавством у разі втрати роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;

призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%;

надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (відповідно до критеріїв Положення про грошову винагороду педагогічних працівників НВК) в межах асигнувань, передбачених бюджетом.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

прагнути до повного розвитку особистості учня і власного удосконалення;

надавати допомогу учням у навчанні шляхом індивідуальних та групових консультацій;

надавати батькам повну і достовірну інформацію про особистість дитини, її поведінку, успіхи та невдачі в навчанні тільки при особистому спілкуванні, не допускаючи колективного обговорення за участю осіб, які не мають родинного відношення до дитини, в т.ч. і на громадських зібраннях;

 захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

дотримуватися вимог посадової інструкції та режиму роботи закладу.

Вчитель зобов’язаний:

у навчальній діяльності дотримуватись вимог Державних стандартів освіти, навчальних програм та календарних планів;

систематично згідно з вимогами вести записи про результати моніторингових досліджень, передавати їх в повному об’ємі в разі тимчасової його заміни або звільнення;

якщо згідно з планом урок проводить інша особа, вчитель повинен бути присутнім.

3.9. У НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування гімназії;

- звертатись до органів управління освітою, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

- звертатись до дирекції з проханням про надання дозволу на індивідуальне навчання дитини та професійну консультацію;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах;

- вносити добровільні пожертвування і цільові внески для розвитку закладу освіти;

- створювати умови для учнів з метою розвитку творчих і інтелектуальних здібностей.

- відвідувати НВК і розмовляти з педагогічними працівниками у вільний від уроків час або після закінчення у них останнього уроку.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, поваги до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- сприяти здобуттю дитиною освіти в НВК і здійснювати контроль за організацією робочого дня, забезпечувати відповідним обладнанням, формою встановленого зразка, іншим необхідним для занять одягом;

- при пропуску занять представляти відповідний документ;

- дотримуватися Статуту і режиму роботи НВК, відвідувати батьківські збори, приходити до закладу на запрошення педагогічних працівників та адміністрації, ввічливо відноситись до працівників закладу, їх батьків.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 1. 14. Представники громадськості зобов'язані:

 дотримуватися статуту навчального закладу;

 виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

 захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

 пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.15. Права та обов’язки інших працівників закладу та обслуговуючого персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

IV. Управління навчальним закладом

 4.1. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради згідно із законодавством.

Керівник закладу:─    здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;─    організовує навчально-виховний процес;─    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;─    відповідає за дотримання вимог Державних стандартів загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;─    забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;─    розпоряджається в  установленому  порядку майном закладу та його коштами;─    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;─    сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;─    забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;─    вживає заходів до запобігання  вживанню учнями алкоголю, наркотиків;─    контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;─    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;─    щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

 

4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є конференція.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: 

працівників навчального закладу – зборами  трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними  зборами;

батьків, представників громадськості – класними  батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає певну кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 50, учнів – 12, батьків і представників громадськості – 50.

Термін їх повноважень становить 1 рік .

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Конференція:

обирає раду НВК, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови ради НВК;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності НВК;

приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між конференцією діє рада НВК.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та дeмoкрaтичнoго стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного психологічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних і вдосконалення існуючих умов  навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів та вчителів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів  та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення  єдності навчально-виховного процесу;

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада НВК діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського  самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

 Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів, зміцнення матеріально-технічної бази НВК.

4.3.6. Рада НВК:

Організовує виконання рішень конференцій;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгpунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає  громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

4.4. При НВК за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада (відповідно до Положення  про піклувальну раду  загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

4.5. Директор навчального закладу:

 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 відповідає за якість і  ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;  

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,  педагогічними працівниками та конференцією,  засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна pадa.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

 4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі дoкументів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 4.10. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівське самоврядування має право:

вносити раді НВК, директору закладу пропозиції та висловлювати свою позицію з усіх питань життя школи, особливо тих, що стосуються прав учнів;

ознайомлюватися з програмою навчання, його змістом, метою і статутними вимогами;

одержувати реально і мотивовано оцінку своїх навчальних досягнень;

редагувати і видавати учнівську газету, організовувати внутрішньошкільну теле- і радіопередачі.

 

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база НВК включає основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно закладу належить йому на правах, оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.  

5.3. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивних (великої і малої), актової зал, бібліотеки, архіву, pадioвузла, двох лінгафонних і трьохх комп'ютерних, медичного кабінету, їдальні, теплиці,  інших приміщень.

5.4. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики та теплиця.

5.5. НВК має право виступати як у ролі орендаря, так і орендодавця. Здавання в оренду об’єктів власності, закріплених за навчальним закладом, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, та інших нормативно-правових актів та на основі кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

 кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, теплиці, учнівської  газети, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Директор НВК має право за рахунок спецкоштів, зароблених закладом, преміювати працівників та учнів. Розмір, умови та порядок виплати стипендії учням НВК погоджуються Радою закладу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

6.5. Кошти спеціального фонду використовуються на потреби НВК відповідно до рішення директора закладу.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

 7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування (у тому числі коштів спецрахунку та спонсорських внесків) має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, виконавчий комітет міської ради і управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на piк. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною  комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.