Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Концепція закладу
 • Зареєструватися

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

Старокостянтинівський НВК "Спеціалізована школа І ступеня, гімназія" Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука

Наше педагогічне кредо:
Tantum possumos, guantum skimus. Можемо стільки, скільки знаємо.


(Ф. Бекон)

МИ знаємо: сьогодні в Україні є хороші спеціалісти в різних сферах знань. Та у нас не вистачає людей, які були б не тільки компетентними у своїй справі, але й могли брати на себе відповідальність за вирішення суспільно значимих завдань, які конструктивно реагували б на найменші зміни в житті суспільства. Гімназія бере на себе місію зростити таких людей.

Ми хочемо: щоб гімназія стала острівцем людяності й любові, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу – розум в голові, чесність у серці, здоров'я в тілі. НВК для тих, хто бажає неможливого, має зухвалі плани й надії, сповнений настроєм пізнавального романтизму.

Ми діємо: збираємо ентузіастів-педагогів, вчимося вчити гімназистів на основі передових освітніх технологій. У НВК працює психолого-педагогічна лабораторія, яка накопичує досвід педагогічних розробок, науково-методична рада, яка організовує роботу по оновленню змісту навчання, впровадженню сучасних форм і методів навчання.

Ми віримо в майбутнє України, ми впевнено дивимось уперед і бачимо майбуття у світлих тонах.

Концептуальна модель сучасної гімназії та програма її розвитку ґрунтується на філософії освіти, яка відповідає цінностям «відкритого суспільства» та виходить з таких оптимістичних прогнозів щодо перспектив громадсько-політичного та економічного розвитку України в найближчі 10 років:

1. Україна буде «відкритою» країною, яка рухатиметься в напрямку до все більш повної та ефективної інтеграції у світове співтовариство. Тому і країна в цілому повинна ставати конкурентноспроможнішою, і кожен випускник гімназії повинен отримати під час навчання основу для високої конкурентноспроможності на світовому та національному ринках праці. Для цього він повинен володіти сучасними технологіями (перш за все – інформаційними та комунікаційними) і знати хоча б одну іноземну мову, поширену на Заході.

2. Україна буде розвивати свою національну культуру та мову, інтегруватиметься у світ, зберігаючи тісні культурні та економічні зв'язки з країнами колишнього Радянського Союзу. В умовах поліетнічного й полікультурного середовища гімназія має стати школою діалогу культур.

3. В Україні буде утверджуватися правова держава, у якій людина повинна знати свої права та вміти їх відстоювати. Для нашої держави XXI століття стане епохою тріумфу прав людини, утвердження пріоритетності гуманоцентричних та гуманістах цінностей. Саме цим зумовлюватиметься процес гуманізації та гуманітаризації освіти як головний напрямок її реформування.

4. В Україні буде зміцнюватися вільне суспільство, у якому кожен громадянин повинен уміти приймати самостійні рішення, уміти обирати і нести відповідальність за свій вибір. Тому з'являтиметься більше можливостей задіяти головний ресурс динамізації процесу розвитку освітньої системи гімназії – ресурс свободи.

5. В Україні буде розвиватися соціально зорієнтоване ринкове господарство. Тож ще в гімназії необхідно пробуджувати ініціативу, підприємливість, потяг до самостійної активності в поєднанні з духом соціальної справедливості, уваги до проблем й інтересів оточуючих.

6. У третьому тисячолітті Україна вслід за високорозвиненими країнами неминуче вступить у фазу постіндустріального (інформаційного) суспільства, у якому провідну роль відіграють гуманітарні знання й гуманітарні цінності, здатність до саморозуміння й комунікації з іншими людьми, спроможність до трудової й соціальної мобільності в умовах, які динамічно змінюються. Тому головним умінням, яким має озброїти учнів гімназія, стає вміння самостійно знаходити й опрацьовувати інформацію, здобувати освіту впродовж усього життя, генерувати нові ідеї.

7.В Україні вслід за іншими європейськими країнами розпочнеться радикальна реформа шкільної освіти, яка призведе до значного розширення самостійності закладів освіти як у фінансово-господарчих питаннях, так і в питаннях організації управління, освітнього планування.

Тому пріоритетними напрямами роботи в гімназії на наступні 5 років ми вважаємо:

Виховання духовно й фізично здорового покоління.
Використання традиційних, нестандартних систем і методик навчання та педагогічних технологій.
Оновлення змісту освіти.
Посилення особисто зорієнтованої направленості освіти.
Удосконалення системи роботи гімназії щодо збереження та зміцнення здоров'я учнів, використання здоров’язберігаючих технологій.
Організація успішного навчання без перевантаження.
Прищеплення навичок і потреб здорового способу життя.
Ми спираємося на низку ідей, які окреслюють контури гуманістичної філософії освіти.

Основними педагогічними ідеями, на яких ґрунтується концепція розвитку НВК, є:

 • ідея особистісно орієнтованого навчання;
 • ідея гуманізації освіти;
 • ідея школи діалогу культур;
 • ідея глобальної освіти;
 • ідея нових інформаційних технологій навчання;
 • ідея педагогіки співробітництва;
 • ідея інтерактивного навчання;
 • ідея проектного навчання;
 • ідея розвиваючого навчання;
 • ідея колективної творчості;
 • ідея навчання в процесі роботи;
 • ідея неперервної освіти упродовж усього життя;
 • ідеї демократичної шкільної освіти;
 • ідея розвитку емоційного інтелекту.


Замість традиційної школи ми створюємо школу з традиціями. Традиційна школа – це така, як усі, школа з традиціями – та, що не схожа на інші, та, що прагне досягти ідеалу.

НВК має свій неповторний стиль. В оформленні кабінетів, в інтер'єрах коридорів, у класичній мелодії замість традиційного шкільного дзвінка, навіть у манері одягатися, і тим більше у змісті й технологіях навчання ви побачите, що ми, відроджуючи гімназійну освіту в місті Старокостянтинові, не пішли шляхом ретро, а створили сучасну українську гімназію в європейському розумінні цього слова.

Але головне в стилі роботи НВК – свобода й розкутість наших учнів і вчителів. У нас уміють цінувати живу думку, допитливий погляд, парадоксальне мислення, відкритість до інших переконань.

Старокостянтинівський НВК сьогодні – це сучасний навчально-виховний заклад, який реалізує:
демократичний стиль навчання,
розвивальні, пропедевтичні та поглиблені курси,
сучасні інтерактивні стратегії навчання,
оволодіння технікою розумової діяльності,
поглиблене вивчення іноземної мови з першого класу,
вивчення другої іноземної мови – з п’ятого класу,
комп'ютерні технології навчання,
розвиваюче навчання,
тренінгову підготовку учнів і педагогів,
використання засобів мультимедіа в навчальному процесі,
науково-дослідницьку та видавничу діяльність учнів та вчителів,
участь у міжнародних освітніх проектах,
співробітництво з провідними вищими навчальними закладами .


Ми чітко визначаємо загальні завдання і принципи гімназійної освіти. У НВК панує тверде переконання, що кожен учень – це унікальна й неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного розвитку особи є базовим принципом побудови освітньої системи гімназії. Наше завдання – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Тому наша головна мета полягає у створенні атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. Наша робота спрямована на те, щоб кожен гімназист міг:
розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання;
поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;
розвивати спроможність приймати самостійні рішення;
оволодіти необхідними навичками з базових предметів;
навчити радіти навчанню й поважати освіту;
розвинути свій емоційний інтелект;
отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку.


У НВК цінують почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов'язків, заохочують індивідуальні інтереси, шанують допитливість, потяг до знань.

Переорієнтація НВК на задоволення потреб індивідуального розвитку – це відповідь на виклик часу. Якщо ми цього не зробимо, школа виявиться неспроможною виконувати функції інституту освіти XXI століття.

Ми прагнемо бути мікромоделлю держави, громадяни якої мають можливість відчути демократію в дії.

НВК є місцем, де учні здобувають перші навички життя в демократичному суспільстві.

У нас діє рада гімназії, батьківські комітети, президентська рада, дитячо-юнацьке об’єднання за інтересами, яке включає в себе десятки гуртків.

Гімназисти вчаться робити усвідомлений вибір, голосуючи з різних питань – починаючи з того, якою буде форма одягу в їхньому класі, і закінчуючи тим, хто очолить президентську раду.

Старокостянтинівський НВК – багатопрофільний. На сьогоднішній день у закладі функціонують класи економічного, інформаційно-технологічного профілів, іноземної та української філології.

Основними завданнями профільного навчання в НВК є:
Створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;
Забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.


Ми надаємо широке коло додаткових можливостей для задоволення освітніх потреб, для забезпечення умов для розвитку особистостей її здібностей талантів, інтересів.

Програма позаурочної активності дитячо-юнацького об'єднання (хореографія, вокал, театральна студія, танцювальний ансамбль та інші гуртки за інтересами) допоможе розвинути естетичні здібності та емоційний інтелект.

Якщо ви завітаєте до Старокостянтинівський НВК у другій половині дня, побачите репетицію клубу спортивно-бального танцю «Твіст», дитячого хору, вокальної групи «Юність» помітите, із яким задоволенням діти грають у шахи або тренуються у спортивних секціях: волейболу, футболу, тхек-вон-до, хап-кі-до, аеробіки, шейпінгу, художньої гімнастики, почуєте, як співають учні гімназійного хору, вокального гуртка або розучують нову сцену учасники театральної студії... Усе це та багато іншого об’єднує в собі дитячо-юнацьке об'єднання.

Якщо вам пощастить, ви можете стати свідками проведення одного із традиційних гімназійних свят.

Ви можете тут зустріти в якості почесних гостей НВК відомих письменників, політиків, митців, представників різних країн.

Діти їздять на екскурсії містами України та інших країн світу, відвідують краєзнавчий музей.

У Гекльбері Фінна, літературного героя Марка Твена, є фраза: «Навчання у школі не повинно заважати моїй освіті». У нашій гімназії з розумінням поставилися б до такої позиції учня, адже ми розглядаємо знання як потенціал дієспроможності, здатність людини діяти. Тож наш навчальний заклад став місцем зустрічі дитини з дорослим з приводу здобуття важливого для себе знання. Стратегічна мета НВК – навчити дітей жити у світі, який постійно змінюється, спонукати їх самих виступати в ролі «носіїв змін».

Ми спираємося на батьків як на головних наших помічників.

Батьки наших учнів не тільки виконують роль безпосередніх замовників освітніх послуг для своїх дітей, а й стають активними учасниками освітнього процесу. По суті, до НВК приймають не тільки учнів, а й їхніх батьків, які на випускній церемонії теж отримують неформальний документ про гімназійну освіту як додаток до атестату зрілості випускника.

Вибір батьками Старокостянтинівського НВК зумовлений прагненням знайти:
місце, де їхня дитина буде оточена теплом і турботою;
школу, де дитину сприйматимуть як особистість з її неповторними задатками, інтересами й потребами;
освітній центр, де вчителі прагнуть надати індивідуальну педагогічну підтримку кожному учневі, створюючи сприятливі умови для його творчого розвитку;
соціальний інститут, де виховують українця й громадянина світу;
дитячий центр, де прагнення кожного учня розвинути свій інтелектуальний потенціал реалізується під час проведення всіх позаурочних заходів;
навчальний заклад, у якому кожна оцінка є результатом наполегливої праці, а бажання вчитися – неодмінною умовою перебування в гімназії;
центр авангардної педагогіки, у якому панує новий стиль педагогічного мислення.


У НВК багато кабінетів оформлено руками батьків, багато книг та технічних засобів навчання теж придбано на їхні кошти.

Ми адекватно реагуємо на зміну принципових засад освітнього менеджменту: перехід від управління людьми до управління процесами.

Новий освітній менеджмент призвів до утвердження в управлінській системі НВК таких тенденцій:
1. Відмова від авторитарного стилю управління і перехід до лідерства, партнерства та демократичних процедур узгодження рішень.
2. Більш глибоке й повне делегування повноважень по лінії «зверху — вниз» у поєднанні з наділенням відповідальністю (ніколи не роби того, що можуть зробити самостійно твої заступники, учителі та учні).
3. Прийняття науково обґрунтованих рішень на основі аналізу повної й доброякісної інформації, зібраної й обробленої за допомогою сучасних методів.
4. Організація роботи педагогічного колективу за принципом «ми всі робимо одну справу» (принцип співробітництва).
5. Постійне навчання всіх, усюди й увесь час.
6. Зміна орієнтирів управлінської діяльності в напрямку переходу від управління НВК до управління процесом навчання та розвитку кожного учня.

Ми є зразком успішного застосування технологій соціального впровадження інновацій у традиційному освітньому середовищі та створення принципово нової системи управління закладом освіти, яка базується на таких засадах сучасного освітнього менеджменту:
1. Перехід від управління людьми до управління процесом змін, який передбачає проходження таких рівнів нововведень, як підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу НВК (участь у роботі різноманітних вітчизняних та міжнародних програм та проектів, творчі відрядження, забезпечення повним комплектом педагогічної періодики тощо), зміну усталених організаційних процедур (реальний перехід на громадсько-державну модель управління, організація підготовки та проведення нарад як колективного творчого процесу тощо), зміну стратегії розвитку закладу освіти (курс на створення індивідуально орієнтованої системи навчання, гуманітаризацію та глобалізацію освітнього процесу тощо), зміну організаційної культури (формування нових традицій та норм поведінки, стилю викладання, символіки гімназії тощо).
2. Використання техніки стратегічного планування розвитку НВК.
3. Застосування сучасних методик моделювання освітнього середовища НВК, яке створює широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, породжує атмосферу творчості та емоційного комфорту.
4. Напрацювання чи адаптація до умов НВК комплексу методик вивчення особистості гімназиста, моніторингу його розвитку. Це дало змогу перетворити традиційний навчальний процес у дослідницьку, науково обґрунтовану діяльність, яка дозволяє кожному учневі максимально реалізувати свої здібності при мінімальних втратах власного здоров'я.

Ми демонструємо не тільки здатність генерувати нові ідеї, а й показуємо на практиці можливість їх перетворення на конкретні проекти, які успішно реалізуються в гімназії.

Ми розглядаємо освітній простір НВК як сукупність умов для розвитку особистості. Зараз у нас відбувається зміна педагогічних установок від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу в НВК.

Ще одна ідея, на реалізацію якої спрямовано освітню систему НВК, – ідея розвитку емоційного інтелекту учнів. Саме емоційний інтелект (ЕQ), помножений на високий рівень академічних досягнень (IQ), є показником цілісного розвитку особистості гімназиста, запорукою його подальших успіхів у кар'єрі та особистому житті.

Система індивідуальної педагогічної підтримки, технології розвитку емоційного інтелекту та глобально орієнтований зміст і характер освіти – «три кити», на яких базується наша гімназія. Ми переконані, що тільки на основі цих фундаментальних ідей можна успішно збудувати гімназію XXI століття.

Ми відразу знайшли своє місце в освітній системі нашого міста, заповнивши вакуум в її інноваційному спектрі Саме завдяки появі НВК та інших навчальних закладів нового типу муніципальна освітня система набула необхідної різноманітності, яка є однією із передумов для успішного розвитку. Нинішній статус нашого навчального закладу визначається не суб'єктивним бажанням директора чи вчителів, в основі нашої роботи— освітні потреби міської громади. НВК як центр авангардної педагогіки й надалі сприяє динамізації інноваційних процесів у школах краю.

Ми повернули місту гімназію не як реліквію з минулого, а як один із провідних центрів освіти та культури третього тисячоліття.

Ми маємо все необхідне й достатнє для успішної реалізації задуманого: ідеї, технології й менеджмент – як триєдину складову успіху будь-якої справи.

Віру в себе, працелюбство і мрію – як першооснову для реалізації амбітних планів.

Тому перспективними завданнями гімназії на наступні 5 років ми бачимо:
Забезпечення виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, дотримання Конституції України, Міжнародної Декларації прав людини, Конвенції прав дитини.
Створення комфортних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.
Розширення можливостей для надання учням додаткових освітніх послуг.
Формування в процесі навчання особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення.
Реалізація Концепції інформатизації школи.
Забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей школярів.
Оптимізація діяльності щодо інтеграції змісту освіти.
Зміцнення духовного, морального й фізичного здоров'я школярів.
Упровадження в навчальний процес інноваційних технологій, досягнень передового й перспективного педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки.
Побудова оптимальної моделі управління загальноосвітньої школи на нових концептуальних умовах.


Навчально-виховний комплекс – це ми, колектив педагогів, батьків та учнів, які зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли думати, відчувати, діяти з тим, щоб реалізувати наш девіз:

Ad discendum, non ad docendum

Не для того, щоб учити, а для того, щоб учитися.

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.