Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Для вчителів
 • Зареєструватися

1 блок

Питання-тести

 

 1. Психологія – це наука про:

а) діяльність людини;

б) душу людини;

в) поведінку людини

 1. Вкажіть віковий період, для якого характерним є інтелектуалізація пам’яті і сприймання:

а) період немовляти;

б) дошкільний вік;

в) молодший шкільний вік;

г) підлітковий період.

 1. Вкажіть віковий період, в якому закладаються основи світогляду:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.                                                                                  

 1. Вкажіть віковий період, для якого характерним є інтенсивне засвоєння норм життя в групі ровесників:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

 1. Вкажіть віковий період, для якого характерним є поява рефлексії як усвідомлення дітьми підстав своїх дій, результатів і способів аналізу:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

6.Вкажіть віковий період, для якого характерним є початок утворення товариських і дружніх стосунків з ровесниками:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

 1. Вкажіть віковий період, в якому здійснюються спроби написання віршів та серйозно займаються різними видами конструювання:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

 1. Вкажіть віковий період, провідним видом діяльності якого є інтимно особистісне спілкування з ровесниками:

а) рання юність;

б) підлітковий період;

в) молодший шкільний вік;

г) дошкільний вік.

9.Відповідно до положень вітчизняної вікової та педагогічної   психології:

а) навчання і розвиток уявляються як два незалежних один від одного процеси;

б) навчання розглядається як розвиток, тобто навчання і розвиток тотожні;

в) навчання і розвиток нетотожні, навчання, спираючись на досягнутий рівень розвитку, випереджає його;

г) розвиток протікає і як дозрівання, і як навчання.

 1. Сукупність інтелектуальних властивостей людини від яких, при рівності інших необхідних умов (вихідного мінімуму знань, позитивного ставлення до учіння тощо), залежить продуктивність учбової діяльності, називають:

а) інтелектом;

б) здібностями;

в) задатками;

г) научуваністю.

 1. Здібності безпосереднього емоційно – вольового впливу на учнів і вміння на цій основі завойовувати у них авторитет, називають:

а) перцептивними;

б) організаторськими;

в) авторитарними;

г) комунікативними.

 1. Демократичний стиль спілкування вчителя виявляється за тих умов, коли:

а) учням дозволяється робити все за власним бажанням;

б) вказівки та заборони подаються учням у формі пропозицій;

в) контроль справи здійснюється самоплинно, вказівки відсутні;

г) вказівки, інструкції виключають обговорення з учнями.

 1. Здібності вчителя до спілкування з дітьми, вміння знайти правильний підхід до учнів, встановити з ними доцільні з педагогічної точки зору, взаємини, називають:

а) академічними;

б) дидактичними;

в) організаторськими;

г) комунікативними.

 1. Малу групу, в якій чітко задана структура влади та розділ ролей, називають:

а) формальною;

б) первинною;

в) неформальною;

г) лабораторною.

 1. Малу групу, яка складається стихійно, де статус, ролі та структура влади не визначаються наперед, називають:

а) дифузною;

б) неформальною;

в) референтною;

г) етнічною.

 1. Групу, що виокремлюється за ознакою безпосередності впливу на особистість, називають:

а) первинною;

б) референтною;

в) умовною;

г) формальною.

 1. За змістом діяльності виділяють такі види лідерів:

а) універсальний, ситуативний;

б) авторитарний, демократичний, ліберальний;

в) універсальний, демократичний, лідер - натхненник;

г) лідер – натхненник, лідер – виконавець, лідер виконавець і натхненник.

 1. Енергія, яка спрямовує активність, діяльність учня на досягнення

навчальної мети -...

а) мотив, інтерес, бажання, воля;

б) стимул, амбітність, борг;

в) інформація про необхідність знань;

г) усе вищеназване.

 1. Яка риса характеризує людину як особистість:

а) особливості зовнішності;

б) соціальна активність;

в) властивості темпераменту;

г) психічне та фізичне здоров’я;

 1. Виберіть правильний перелік якостей, значимих для процесу конструктивного спілкування:

а) комунікабельність, контактність, інфантильність, діалогічність;

б) комунікабельність, діалогічність, ініціативність, егоїзм;

в) комунікабельність, контактність, діалогічність, ініціативність.

 1. Лідер у колективі – це (вилучіть зайве)

а) хороший керівник, що сприяє розвитку ефективності спільної діяльності, гармонізує життя групи;

б) член колективу, якому всі решта надають право приймати відповідні рішення у значимих для нього ситуаціях;

в) член колективу, який колегіально приймає рішення та заохочує ініціативу мікро групи;

г) член колективу, якому надано право приймати рішення, що є відображенням їхніх інтересів та вибирати напрям і характер діяльності усього колективу.

 1. В сучасній освіті між класним керівником і учнями домінуючим має бути . . . тип взаємодії:

а) гностичний;

б) емоційний;

в) поведінковий.

 1. Які новоутворення з’являються у молодшому шкільному віці (вилучіть зайве)?

а) довільність психічних процесів;

б) самоконтроль як органічна властивість самосвідомості;

в) мимовільність психічних процесів;

г) внутрішній план дій.

 1. Що означає поняття «сенситивність»?

а) найбільш чуттєвий період впливу;

б) пластичність;

в) змінність.

 1. У якому класі орієнтація на оцінку вчителя змінюється орієнтацію на самооцінку?

а) 1-й клас;

б) 1-2-і класи;

в) 3-4-і класи;

г) 4-й клас.

 1. Різке підвищення вимог щодо діяльності школяра та високий ступінь регламентованості поведінки призводять до:

а) розвитку адекватності самооцінки;

б) розвитку завищеної самооцінки;

в) розвитку заниженої самооцінки;

г) не впливають на самооцінку.

 1. На якій хвилині уроку найменша ефективність засвоєння знань?

а) 1-5 хвилина;

б) 15 хвилина;

в) 41 хвилина;

г) 29 хвилина.

 1. Стимулювання комбінованих здібностей учнів, можливостей за умови: (вилучіть зайве)

а) підбору завдань на послідовність;

б) пошуках «зайвого» об’єкта;

в) можливості працювати у заданому темпі;

г) становлення узгодженості слів, предметів.

 1. Провідними здібностями для опанування математичними дисциплінами виступають … (вилучіть зайве):

а) вміння узагальнювати;

б) легкість переходу від прямого до зворотного ходу думок;

в) гнучкість розумових процесів;

г) швидкість думки.

 1. Учитель помітив, що в один із днів тижня учні 5-х класів, що працювали за одним і тим же розкладом, почували себе особливо стомленими. Припустивши, що причиною може бути невдало складений розклад, учитель запропонував новий варіант розкладу для 5-а і 5-б, залишивши старий у 5-в і 5-г класах. Які методи педагогічних досліджень були застосовані в даному випадку:

а) аналіз продуктів діяльності, бесіда, експеримент;

б) спостереження, бесіда, анкетування;

в) анкетування, аналіз продуктів діяльності, бесіда;

г) спостереження, аналіз продуктів діяльності, експеримент;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

 2 блок

Дайте відповіді на запитання з вікової психології

 1. Що зумовлює кризу 7 – ми років?
 2. Що виступає рушійними силами розвитку особистості?
 3. Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей школяра?
 4. Який з мотивів навчання є більш сприятливим для отримання міцних та свідомих знань учнів?
 5. Чи є взаємовплив між кольором фарбування навчальних приміщень і меблів та ефективності навчальної діяльності?
 6. Що призводить до неврозів та емоційних розкладів у початковій школі?
 7. Які фактори позитивно впливають на процес запам’ятовування учня?
 8. Які типи комунікативної взаємодії між педагогом та учнем не мають права існувати?
 9. Які причини неуважності дитини 1 класу?
 10. Якій віковій групі учнів найбільш притаманні такі особливості мотиваційної сфери: зниження навчальних мотивів; не усвідомлюється значення знань для подальшого життя, мотивація підтримується за рахунок оцінки; різноманітність захоплень, не пов’язаних із навчанням; на перший план виступає потреба бути значущим для друзів, статус у класі.

 

 3 блок

Педагогічні ситуації

 1. Ознайомтесь із ситуацією і дайте відповіді на такі запитання.

Тані, новенькій, якій дев’ятикласники дали прізвисько «лялечка», екс-чемпіонці світу з гімнастики, не сподобалася класний керівник Олена Михайлівна з першого погляду. Невдовзі лялечка в класі стала лідером.

Одного разу Олена Михайлівна запросила всіх учнів додому на свій день народження, як це бувало щороку.

 • У мене також сьогодні день народження, - сказала лялечка. – Я всіх вас також запрошую і на ту ж годину.

 

 1. На які принципи виховання будете опиратись при розв’язанні ситуації?
 2. Які методи чи прийоми виховного впливу ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?
 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів чи прийомів.
 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?
 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).

 

 1. Ознайомтесь із ситуацією і дайте відповідь на такі запитання.

Як завжди, заходжу до класу, вітаюсь, запитую:

 • Хто відступній?

А, між іншим, і так бачу, що двох немає – найнедисциплінованіших. «Ну добре, хоч сьогодні відпочину», - подумала я.

Але тут двері розчинилися, і до класу увірвалися хлопчаки. В руках вони тримали троянди.

 • Це Вам! – сказали вони, простягаючи мені квіти.
 • Спасибі, але з якого приводу?
 • Це Вам у день народження.
 • А як ви дізналися?
 • Е-е… це секрет фірми.

Але виявилось, що у фірми є ще один секрет. Троянди були якось дивно зламані.

 • Хлопці, а де ви їх взяли?
 • Наламали. За нами двірник аж до школи гнався! ..

 

 1. На які принципи виховання будете опиратись при розв’язанні ситуації?
 2. Які методи чи прийоми виховного впливу ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?
 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів чи прийомів.
 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?
 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).

 

 4 блок

Психолого-педагогічні ситуації з варіантами відповідей

1.Учитель дає учневі завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!» Якою повинна бути реакція вчителя?

 

 1. Не хочеш - змусимо!
 2. Для чого ж ти тоді прийшов навчатися?
 3. Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоя поведінка схожа на поведінку
 4. людини, яка на зло своєму обличчю хоче відрізати собі носа.
 5. Ти усвідомлюєш, чим це може закінчитися?
 6. Не міг би ти пояснити, чому?
 7. Давай сядемо та обговоримо - може, ти й правий.                         
 8. (Ваш варіант)

 

2. Ви розпочали урок, усі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом у класі хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигнувши нічого сказати, запитально і здивовано подивилися на учня, який засміявся, він, дивлячись вам просто в очі, заявив: «Мені завжди смішно дивитися на вас і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття». Як ви відреагуєте на це?

 

 Виберіть необхідний варіант словесної реакції із запропонованих нижче.

 

 1. От і маєш!
 2. А, що тобі смішно?
 3. Ну, і будь ласка!
 4. Ти що, дурний?
 5. Люблю веселих людей.
 6. Я рада, що створюю тобі веселий настрій!
 7. (Ваш варіант)

 3. Учень, побачивши вчителя, коли той увійшов до класу, каже йому: «Ви виглядаєте дуже втомленим». Як на це має реагувати вчитель?

 

 1. Я думаю, що з твого боку не дуже пристойно робити мені такі зауваження.
 2. Так, я погано почуваюся.
 1. Не хвилюйся за мене, краще на себе подивися.
 2. Я сьогодні погано спав, у мене багато роботи.
 3. Ти дуже уважний, дякую за турботу!
 4. (Ваш апріант).

 

 1. «Я відчуваю, що ваші занятгя мені не допомагають», - каже учень учителю і додає: «Я взагалі хочу припинити заняття». Як на це має реагувати вчитель?

 

 1. Припинить говорити нісенітницю!
 2. Нічого собі, додумався!
 3. Може, тобі знайти іншого вчителя?
 4. Я хотів би знати краще, чому в тебе виникло таке бажання?
 5. А що, якщо нам попрацювати разом над вирішенням твоєї проблеми?
 6. Може, твою проблему можна вирішити якось інакше?
 7. (Ваш варіант).

5 блок

Психолого-педагогічні ситуації

 

 1. Шестикласники готують театралізоване свято у класі. Ігор отримав роль принца , а роль Василіси Прекрасної запропонував Оксані ,щоб підтримати дівчинку, яка виховується у неблагополучній сім'ї.Ігор — відмінник, користується авторитетом в класі. Коли вчитель озвучив свою думку щодо Оксани в ролі Василіси Прекрасної, то Ігор проголосив: «їй жабу грати більше підійшло б, ніж Василісу Прекрасну!»

Клас зареготав. Оксана заплакала і вибігла з класу.

Прокоментуйте поведінку героїв. Опишіть почуття школярів. Запропонуйте вихід із ситуації, що склалася. Ваші рекомендації «героям» щодо подолання конфліктної ситуації.

 

 1. Учитель, який проводив останній урок, просить декількох дітей за­лишитися і прибрати клас. Діти заперечують, що в них є «свій» клас, що вони щодня прибирають, а цей — «чужий». Назріває конфлікт.
  Що можна порадити вчителеві в даній ситуації?

 

 1. “Важкий” учень вирішив зірвати урок хімії в 7-му класі. Для цього він на перерві заліз всередину трибуни вчителя (кафедру у формі ящика), і став чекати приходу вчительки після дзвінка. Увійшовши до класу, учителька побачила, як учні завмерли і чогось чекали. Вона звернула увагу і на порожнє місце Євгена К. – головного хулігана класу. Через погляди хлопців педагог здогадалася, де знаходиться Євген, тим більше, що підлітка видав його ж лікоть. Опишіть почуття учнів. Чому так вчинив Євген? Що має зробити вчителька?

 

 

 1. На основі опису поведінки дівчинки Оленки дайте відповіді на запитання.

Рухлива, міміка обличчя жива, легко йде на контакт з подругами, іноді через жвавість свого характеру забуває про свої обіцянки та доручення. На запитання: «Як справи?» найчастіше відповідає з усмішкою – «Дуже добре», хоча справи у неї часто вже й не такі хороші (стала гірше навчатися). Про свої успіхи з радістю повідомляє своїм сусідам. Про погані оцінки говорить: «Це у мене так, випадково». Іноді засмучується, але не надовго. Настрій у неї переважно веселий і бадьорий. Легко захоплюється всім новим, але порівняно швидко втрачає до нього інтерес. Дівчина дуже говірка. 

 1. Визначте тип темпераменту Оленки.
 2. Які властивості вищої нервової діяльності Оленки можна виділити на основі аналізу її поведінки? Аргументуйте свою відповідь, базуючись на описі поведінки Оленки.
 3. Запропонуйте оптимальні умови виховання Оленки з огляду на прояви її темпераменту.

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Булінг

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Сергій Михайлович Бондарчук

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.